seferihisar add

Atatürkçü Düşünce Derneği Seferihisar Şubesi İnternet sitesine hoşgeldiniz.               Atatürkçü düşünce derneği üyesi olmak,         Atatürkçü düşünce derneği kimlik belgesi sahibi olmak.Sizin Atatürkçü düşünceye sahip olduğunuzun bir kanıtıdır.             Derneğimize üye olunuz.      Seferihisar A.D.D.Türk Bayrağı

 
 
Atatürkçü Düşünce Derneği

Seferihisar şubesi

Atatürk caddesi yenigün iş hanı

35460 Seferihisar

 

Tel:0 232 7434947

Mail:addseferihisar@gmail.com

 

 

 

      BAĞIŞ VE AİDATLAR İÇİN :

    Halk Bankası Seferihisar şubesi

    Müşteri no:08052676

   , Hesap no:160 000 10

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster:ismail Ecer        

ecer.ismail@gmail.com               

 
         

     

    

ATATÜRKÇÜ DÜġÜNCE DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

Atatürkçü Düşünce Derneği, 16.04.1993 günlü,21554 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 28.03.1993 günlü, 93/4239 sayılı kararıyla "Kamu Yararına Çalışan Dernekler" arasına alınmıştır.

"KURULUŞ NEDENİ

Atatürk'ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıĢtaki kimi olumsuz güçler, O'nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karĢı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaĢtırmıĢ bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalıĢma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler.

Oysa Atatürk;

Sadece "bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düĢmüĢ Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin iĢgalinden kurtaran bir büyük asker "değildir.

O, bunun çok daha ötesinde, örneğin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar baĢta olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağları koparan;

Ulusal egemenliği gerçekleĢtirerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ;

KiĢisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaçağ zihniyetinden ve Ģeriattan kaynaklanan "nakil"e dayalı kurum ve kurallardan kurtarıp, sürekli biçimde çağdaĢ ve uygar bir ulus olmanın ve böyle kalmanın yollarını gösteren , "akıl"a dayalı lâik düĢünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerini toplum yaĢamında egemen kılan;

Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal Hukuk Devletinin ve çoğulcu demokrasinin yolunu açan;

Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düĢürülmüĢ Türk kadınını gerçek yerine yükseltip, eĢit haklara ve eĢit onura sahip insan ve yurttaĢ yaparak yapay eĢitsizlikleri kaldıran;

Ġçten ve dıĢtan kaynaklanan her tür sömürüye karĢı çıkarak, halkın yalnız siyasal değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurttaĢların gönencini devletin varlık nedeni ve amacı sayan;

Ulusal ekonominin giriĢimcilerin keyfine, yalnız kâr ve rekabet mekanizmasına göre baĢıboĢ biçimde iĢlemesine değil, toplumun ve tüm yurttaĢların gereksinimlerini karĢılayacak biçimde devlet tarafından yönlendirilmesini ilke olarak benimsemiĢ ve benimsetmiĢ olan;

Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının yararlanmasını benimseyen ve kabul ettiren;

Misak-ı Millî sınırları içinde "Türk'üm" diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığı reddedip; yapıcı, olumlu ve çağdaĢ Türk Ulusalcılığını yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan;

Her yurttaĢın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuĢaklar"ın yetiĢtirilmesini devletin baĢta gelen görevi yapan; 2

Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaĢtırılabilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve zenginleĢtirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan;

Türk Ulusunun tarihini, çağdaĢ insan kökenine bağlayan;

"Yurtta barıĢ, Dünyada barıĢ" ilkesi ile devlet yaĢamında ve uluslararası iliĢkilerde kaba kuvveti, ırkçılığı, saldırı savaĢını mahkûm eden;

DıĢ politikada "Dünya uluslar ailesinin eĢit haklara sahip onurlu bir üyesi olma" ölçütünü ve "karĢılıklılık kuralını" vazgeçilmez ilke yapan;

Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, insanlığın bütünleĢmesi düĢüncesinin tohumlarını atan ÇağdaĢ Devlet Kurucusudur.

Bu durum karĢısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ıĢık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, "Atatürkçü DüĢünce Derneği"ni kurarak, O'nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuĢlardır.

Kurucular Kurulu-19 Mayıs 1989 "

BÖLÜM I

DERNEĞĠN KURULUġU, ADI, AMACI VE ÜYELĠK

DERNEĞĠN ADI

MADDE 1. Atatürk ve Atatürkçülük konusunda ilerici bir anlayıĢla bilimsel, toplumsal ve kültürel çalıĢmalar yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ATATÜRKÇÜ DÜġÜNCE DERNEĞĠ (ADD) adlı bir dernek kurulmuĢtur.

TANIMLAR:

Bu Tüzükte geçen;

Dernek : Atatürkçü DüĢünce Derneğini,

Genel Kurul : Derneğin en üst karar organını;

ġube: Genel Kurul kararıyla kurulan bünyesinde organları bulunan ve Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren tüzel kiĢiliği bulunmayan alt birimi,

Genel Merkez : Yurt çapında yürütülen dernek çalıĢmalarının yönetildiği Ankara’daki yönetim yerini,

Genel Yönetim Kurulu: Genel Kurulca seçilen, derneğin çalıĢmalarını yönetip yönlendiren kurulu;

Genel BaĢkan: Genel Yönetim Kurulu içinden, Genel Yönetim Kurulunca seçilen Genel Yönetim Kurulu BaĢkanını,

Genel BaĢkan Yardımcısı: Genel BaĢkanın yapacağı görev dağılımına göre sorumlu, Genel BaĢkanın yokluğunda derneği temsil eden Genel Yönetim Kurulu üyesini, 3

Genel Sekreter/Yazman: Genel Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda derneğin tüm iĢlemlerinin yürütülmesinden sorumlu Genel Yönetim Kurulu üyesini,

Genel Sayman: Derneğin gelir ve giderlerinden sorumlu Genel Yönetim Kurulu üyesini,

Genel Denetim Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen, Genel Yönetim Kurulunun ve gerektiğinde Ģubelerin her türlü denetimini yapmakla görevli kurulu,

Genel Disiplin Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilen disiplin soruĢturması yapmakla görevli kurulu,

Bilim DanıĢma Kurulu: Derneğin Kurucu üyeleri, önceki Genel BaĢkanlar ve GYK tarafından seçilecek yirmi kiĢiden oluĢan kurulu,

ġube Kongresi: ġubenin en üst karar organını,

ġube Yönetim Kurulu: ġube Kongresi tarafından seçilen Ģubenin çalıĢmalarını yönetip yönlendiren kurulu,

ġube BaĢkanı: ġube Yönetim Kurulu içinden ġube Yönetim Kurulunca seçilen ġube Yönetim Kurulu BaĢkanını,

ġube Sekreteri/Yazmanı: ġubenin tüm yazıĢma ve iĢlerinden sorumlu ġube Yönetim Kurulu üyesini,

ġube Saymanı: ġubenin gelir ve giderlerinden sorumlu ġube Yönetim Kurulu üyesini;

Genel Kurul Delegesi: ġube Kongresince seçilen Genel Kurulda oy hakkına sahip üyeyi tanımlar.

ġube Denetim Kurulu: ġube Kongresi tarafından seçilen, Ģubenin denetimini yapmakla görevli kurulu,

ġube Disiplin Kurulu: ġube kongresi tarafından seçilen disiplin soruĢturması yapmakla görevli kurulu,

GENEL MERKEZ ve ġUBELER

MADDE 2. Derneğin Genel Merkezi Ankara'dadır.

MADDE 3. Dernek Ankara'daki Genel Merkezden yönetilip yönlendirilen çalıĢmalarını tüm yurt düzeyinde yürütür. Ġstem gelmesi durumlarında, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun incelemesi sonucunda, Genel Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Atatürkçü DüĢüce Derneği (ADD)Genel Merkez Genel Kurulu kararı ile, yurt içinde ve yurt dıĢında Ģubeler açabilir. Yurt içinde ve yurt dıĢında, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açılabilir. Yurt dıĢında açılan Ģubeler, Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu (GYK) olurunu almadan bir üst kuruluĢa (federasyon ya da konfederasyona) üye olamazlar.

Genel Merkez üye alımında bulunmaz. Üye alımları Ģubeler aracılığı ile yapılır.

DERNEĞĠN AMACI

MADDE 4. Derneğin amacı; Atatürk'ün önderi olduğu Türk Devrimi'ni ve bu Devrimin temelini oluĢturan baĢta Altıok, Atatürk ilkelerini her alanda ilerlemeye açık ve sürekli geliĢtirici nitelikteki düĢünce sistemini, 4

Devrimin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara uzantılarını, Atatürk'ün düĢüncelerini, davranıĢlarını, savaĢımlarını ve yapıtlarını inceleme, araĢtırma konusu yapmak, bunlara karĢı giriĢim, adım ve akımlarla yasalar çerçevesinde düĢün savaĢımı vermektir.

Atatürk'ü, Atatürkçülüğü ve her alandaki uygulamalarını benimseyenlerin güçlerini bu bağlamda birleĢtirip Atatürk'ün belirlediği erekler doğrultusunda atılımları yaygınlaĢtırıp sürdürmek, devrim karĢıtlarının ulusal yaĢamı geriye çekme çabalarından toplumu korumak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermelerini gerçekleĢtirmektir.

Atatürk'ü, yapıtlarını ve Atatürkçü düĢünceyi yıpratmak ve kötüye kullanmak amacıyla yapılan her tür kalkıĢmaya, söz ve eyleme gereken yanıtı vermek, olumsuzluk ve aykırılıkları gidermek, Atatürk'ün anlayıĢının, düĢüncesinin,ilke ve atılımlarının özünü tüm anlamıyla açıklayıp değerlendirerek savunmaktır.

Hiçbir ayrım gütmeden ve gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak yurttaĢları tam eĢitlikle kucaklayıp ulusal dayanıĢmanın temeli olan toplumsal barıĢı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karĢı çıkarak Türkiye Cumhuriyetini çağdaĢ sosyal hukuk devleti niteliğiyle sonsuza değin bağımsız yaĢatma istencini ve bu yolla Türkiye aydınlanmasını güçlendirmektir.

AMACIN GERÇEKLEġMESĠ ĠÇĠN YAPILACAK ÇALIġMALAR

MADDE 5.

Dernek, amaçları olarak belirlenen faaliyetlerini kamu hizmeti niteliğinde gerçekleĢtirir. Faaliyetleri Ulusal düzeydedir ve belli bir yöre, bölge ya da kitleye hizmetle sınırlı değildir.

Dernek, amacına ulaĢmak için:

a) Türk Devrimi'ni, Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, baĢta siyasal ve ekonomik, her alanda tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, Lozan BarıĢ AntlaĢması, lâik cumhuriyet, eğitim ve öğretim birliği olmak üzere Atatürk'ün devrim ve ilkelerini tanıtıp benimsetmek için bilimsel, kültürel, sanatsal ve toplumsal çalıĢmalara öncelik ve ağırlık verir. Yapacağı ve yaptıracağı incelemelerle Atatürk'ün söz, yazı ve eylemleriyle birlikte baĢkalarınca aktarılan ve değerlendirilen görüĢlerini de ortaya çıkarır, sonuçlarını yayımlar.

b) Atatürkçü DüĢünce konusunda gerekli araĢtırmaları yapmak ve sonuçlarını kamuoyunun yararlanmasına sunmak üzere uzmanlar kurulu niteliğinde Atatürk Akademisiyle bu Akademiye bağlı enstitüler, araĢtırma merkezleri, Atatürk Belgeliği kurar.

c) Türk Devrimi'yle Atatürk ilkelerinin, Atatürk'ün görüĢ ve davranıĢlarının düĢün kaynağını devrimci anlayıĢ ve tutumla halk kitlelerine yansıtıp benimseterek, Türkiye'nin sorunlarına Atatürkçülük yönünden çözümler üretir ve O'nun düĢünce kalıtını korumak için Ulusumuzdaki birikimi devinime sokar.

d) Ulusal egemenliği tam olarak gerçekleĢtirmek, Ulusu tam bağımsızlık ilkesi uyarınca usa, bilime ve barıĢseverliğe öncelik vererek Atatürk'ün amaçladığı çağdaĢ uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için gerekli çalıĢmaları yapar.

e) GörüĢlerini duyurmak ve benimsetmek için her tür bilimsel toplantı, sanat ve spor etkinlikleri, gösteri yürüyüĢleri, yarıĢmalar düzenler ve düzenletir. Bu çalıĢmalarını baĢka kuruluĢlar ve uzman kiĢilerle iĢbirliği gerçekleĢtirerek ortak etkinlikler biçiminde de sürdürebilir. Bu doğrultuda basın yayın kuruluĢları (yazılı ve görsel), bilim ve eğitim kurumları ve uygun olan kiĢi ve kuruluĢlarla iliĢki kurarak uygulamalar ve 5

çalıĢmalar gerçekleĢtirir. Yasal yolları izleyip gerekli iĢlemleri tamamlayarak yurt dıĢındaki, Kemalist kiĢi ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapar, benzer çalıĢmalarda bulunur.

f) Eğitsel, öğretisel, ekinsel, bilimsel ve tüm toplumsal çalıĢmalar için gerekli yönetsel olurları alarak; okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanatevi açar ya da açtırır; sanat, ekin, turizm, spor ve öbür toplumsal içerikli çalıĢmalar yapar ve bu konularla ilgili dil öğretimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, ulusal oyunlar ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenler, bu konularda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak baĢarılı olanlara belgeler, yaraĢır olanlara ödül ve burs verir.

g) Giderleri karĢılamak amacıyla sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dıĢ geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler, yaz okulları, kamplar, aĢevleri, tesisler açıp iĢletebilir (Üye olmayanlarla küçük yaĢtakilerin spor ve sanat etkinlikleriyle eğitim ve öğretim vb. çalıĢmalarından yararlanmaları velilerinin oluruyla Yönetim Kurulu kararına bağlıdır).

h) Üyelerinin yararlanması için lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimi ile iĢ atölyeleri açabilir.

i) Derneğin amacına ulaĢmasında akçalı olanakları sağlamak için Vakıf kurabilir ya da kurulmuĢ vakıflara katılabilir.

j) ÇalıĢmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, gazete, dergi, yazanaklar yayımlar, üyelerine dağıtmak üzere çalıĢma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

k) Her alanda kiĢi ve kurum olarak yılın Atatürkçülerini belirler, belge ve ödül verir.

l) Dernek; amacı doğrultusunda çalıĢan öbür dernek, vakıf vb. demokratik kitle kuruluĢlarıyla Kemalist çizgi temel alınarak ortak çalıĢma alanı (platform) oluĢturur.

m) YurtdıĢı Ģubeler aracılığıyla öbür benzer Kemalist dernek, vakıf vb. kuruluĢlarla dayanıĢma sağlayarak uluslararası etkinliklerde bulunur. Yabancı ülkelerin yazılı düzenlemeleri dikkate alınarak açılacak bu Ģubeler de, tıpkı yurtiçi Ģubeler gibi dernek tüzüğüne uygun çalıĢmalar yapar ve Genel Merkez Genel Kurullarına üye sayılarına uygun delegelerle katılabilirler. Genel Merkezin yurtiçi Ģubeleri dikkate alarak hazırladığı genelgeler ve aldığı kararlar yurtdıĢı Ģubeler için de geçerlidir.

n) Dernek büro hizmeti, gönüllüler veya yönetim kurulu kararıyla göreve baĢlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Ücretli alınması Genel Merkezin onayına bağlıdır.

ÜYELĠK

MADDE 6.

Derneğin "KuruluĢ Nedeni"ni, amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalıĢmayı kabul eden, Dernekler Yasası'nın öngördüğü koĢulları taĢıyan, 18 yaĢını bitirmiĢ her yurttaĢ Derneğe üye olmak için ikametgahındaki bir Ģubeye, yoksa en yakın Ģubeye baĢvurabilir.

a) Türkiye Cumhuriyeti yurttaĢı olmayanların Dernek üyeliğine alınabilmeleri, Türkiye'de oturma hakkına sahip olmasını gerektirir. Onursal üyelik için bu koĢul aranmaz.

6

b) ワye olma sreci, son ayda ekilmiĢ fotoğraf ekli vatandaĢlık numarasını belirten ye baĢvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu taahht eden ve en az iki dernek yesinin kiĢi hakkındaki grĢlerini ieren baĢvurusunun ilgili ġube BaĢkanlığı'na verilmesiyle baĢlar. BaĢvurular, ġube Yazmanınca incelenir varsa eksiklikler baĢvuru sahibi kiĢiye tamamlattırılır. Eksiksiz haldeki yelik baĢvurusu ġube Ynetim Kurulunun ilk toplantısında gndeme alınır.

ġube Ynetim Kurulu, baĢvuru evrakını kendi grĢn de ekleyerek en ge 30 gn iinde Genel Ynetim Kuruluna gnderir. Genel Ynetim Kurulu (GYK) baĢvuru hakkında ilk toplantısında gerekli incelemeyi yaparak kabul yada red kararını verir. Genel Ynetim Kurulunca (GYK) kabul edilen yelik baĢvurusuna ye kayıt numarası verilerek ilgili Ģubeye gnderilir.

c. ワyeliği kabul edilmiĢ baĢvuru belgesi ilgili ġubede saklanır, Ģube ye kayıt defterine iĢlenir. ワyeler, eĢit haklara sahip olup her yenin bir oy hakkı vardır.

d. Derneğin kurucu yeleri BaĢkent Ankarada Genel Merkeze en yakın Ģube yesi olarak yeliklerini srdrrler.

ワYELĠK ヨDENTĠLERĠ

MADDE 7.

a. Üyelik ödentisi aylık 2 (iki) TL’ den yıllık 24 (yirmidört) TL dir. Üyelik ödentisi her yılın baĢında peĢin veya her ay olmak üzere ilgili Ģubeye ödenir. Bu miktarları artırmaya Genel Kurul yetkilidir.

b. Yeni üye olanlardan giriĢ ödentisi olarak 10 TL alınır. BaĢvurusu kabul edilen üye, giriĢ ödentisinin tamamını Genel Merkezin banka veya posta çeki hesabına yatırıp, alındısını ilgili Ģubeye teslim ettikten sonra üye aidatını da ilgili Ģubeye yatırır.

c. Üyelerin ödentileriyle ilgili izleme görevi ġubelerce yapılır.

d. Yıllık üye ödentilerinin üçte biri Genel Merkeze gönderilir.

ÜYELĠĞĠN DÜġMESĠ, ÜYELĠKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 8.

a) ġube, yıllık ödenti yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen üyeye 31 Aralık tarihi itibarıyla bir bildirimde bulunarak borcunu ödenmesi ister. Buna rağmen ödemezse ġube Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğinin düĢürülmesini Genel Merkez’e bildirir. Kaydı kapatılan kiĢi geçmiĢe dönük ödenti borçlarını ödemeden üyeliğini yenileyemez.

b) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.Üyenin istifa dilekçesi ilgili yönetim kuruluna ulaĢtığı anda çıkıĢ iĢlemi sonuçlanmıĢ sayılır. Bu durum Genel Merkeze bildirilerek üyenin kaydı silinir.

c) Üyelik için yasal koĢulları yitirenlerle Dernek Tüzüğündeki "KuruluĢ Nedeni" ne, amaca, amacı gerçekleĢtirmek için yapılacak çalıĢmalara ve Dernek kararlarına aykırı çalıĢmalarıyla üyelikle bağdaĢmayan eylemleri saptananlar, Türk Devrimi ve Atatürk ilkelerine karĢı davranıĢlara girenler, Tüzüğe aykırı tutumlarıyla Dernek üyeliğinde kalması sakıncalı görülenler, Dernek çalıĢmalarını aksatanlar, Derneğe, üyeleriyle organlarında çalıĢanlara ve görevlilere karĢı söz, yazı ve eylemlerle olumsuz çabalarda bulunanlar; genel ahlâk kurallarını çiğneyenler hakkında gerekli disiplin iĢlemi uygulanarak Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. 7

Çıkarılan üyenin Genel Kurula itiraz hakları vardır.

Haklarında çıkarmayı gerektiren yakınmada bulunulan üyelerle ilgili belgeler, bağlı bulunduğu ġubenin aldığı yazılı savunmalarıyla birlikte Genel Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Genel Yazmanlığa gönderilir. GYK, soruĢturma açılmasına karar verdikten sonra dosyayı Genel Disiplin Kurulu'na iletir. Genel Disiplin Kurulu'nun en geç bir ay içinde bildireceği görüĢ ve kanaat ile birlikte dosya karar verilmek üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna iade edilir.Genel Merkez Yönetim Kurulu gereği yapılmak üzere, üye ile ilgili raporu Ģube yönetim kuruluna gönderir.Karar Ģube yönetim kurulu tarafından verilir

GYK, soruĢturma açmaya yeterli bulmadığı dosyayı Genel Disiplin Kurulu'na göndermeyerek soruĢturmanın geniĢletilmesi için ġubesi'ne geri çevirebilir ya da ġube'nin istemini reddeder.

DüĢme, iliĢik kesme, çıkma ve çıkarılma üye kayıt defterine iĢlenir.

Üyelikten çıkarılma kararları tüm ġubelere duyurulur. Ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan üye, borcunu öderse üyelik için bir kez daha baĢvurabilir.

ONUR ÜYELĠĞĠ

MADDE 9. Derneğin amaçlarının gerçeklemesi doğrultusunda katkıları bulunan gerçek ya da tüzel kiĢilere, ġube Yönetim Kurullarının ya da en az iki üyesinin önerisi üzerine Genel Yönetim Kurulu'nun 2/3 oyla alacağı kararla ya da Genel Kurul kararıyla onur üyeliği verilir. Onur üyeleri, Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılıp konuĢma yapabilirler, oy kullanamaz, organlara seçilemez ve ödenti vermezler. Onur üyeliği belgesi ve kimlik kartı kendilerine ayrıca sunulur.

BÖLÜM II

DERNEĞĠN ORGANLARI, GÖREV VE YETKĠLERĠ

MADDE 10. Derneğin organları Ģunlardır:

Genel Merkez Organları

a) Genel Merkez Genel Kurulu

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Genel Denetleme Kurulu

d) Genel Disiplin Kurulu

ġube Organları

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 11. Derneğin en büyük ve en yetkili organı olan Genel Kurul: 8

a) Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

b) Genel Denetleme Kurulu Üyeleri,

c) Genel Disiplin Kurulu Üyeleri

d) Kurucu Üyeler

e) ġube BaĢkanları,

f ) ġube Delegelerinden oluĢur.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 12. Genel Merkez Genel Kurulu iki yılda bir, Mayıs ayı içinde, hazırlanan gündemi görüĢmek üzere GYK tarafından Ankarada toplantıya çağırılır. Ayrıca GYK, Genel Denetleme Kurulu'nun ya da Genel Kurul delegelerinden beĢte birinin, yasa ve tüzük kurallarına uygun gündemli-gerekçeli baĢvurusu üzerine, GYK tarafından, baĢvuru tarihinden baĢlayarak otuzgün içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Hukuksal Ģekil ve içeriğe uygun olmasına karĢın toplantı çağrısı yapılmazsa, Genel Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin baĢvurusu üzerine, yerel Sulh Hukuk Yargıcı duruĢma yaparak, Dernek üyeleri arasından üç kiĢilik bir kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ġube genel kurullarının, Genel Merkez Genel Kurulu kurallarına uygun yöntemle, Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce yapılması zorunludur. Aksi halde ġube, Genel Kurulda temsil edilemez.

ġube Yönetim Kurulunun, yedeklerin de çağrılmasından sonra üye tam sayısının yarısının altına düĢmesi durumunda genel kurul, bir ay içinde, görevde kalan üyelerce veya denetleme kurulunca toplantıya çağrılır. Çağrı sonrasında organları seçilemeyen ġubeler kendiliğinden fesih olur.

ÇAĞRI YÖNTEMĠ

MADDE 13.

Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı olan üyelerin çizelgesi GYK, Ģubeler genel kuruluna katılacak üyelerin listeleri Ģube yönetim kurulunca düzenlenir. Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, en az onbeĢ gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile üyelere bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün ve saatte nerede yapılacağı da belirtilir. Ġlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmıĢ günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dıĢında bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ve birinci fıkradaki usule uygun ikinci toplantı için çağrı yapılır. Ġkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI 9

MADDE 14. ADD Genel Kurulu, katılma hakkı bulunanların yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Ġlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YÖNTEMĠ

MADDE 15.

A. ADD Genel Kurul toplantı duyurusu, çalıĢma dönemini içeren, çalıĢma raporu, bilanço ve ayrıntılı gelir-gider tablosu ve Denetim Kurulu raporu ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce Genel Merkez’in web sitesinde ilan edilir.

1 - ADD Genel Kurulu’na katılacak üyeler, GYK tarafından hazırlanan katılımcı çizelgesini imzalar.

2- Katılımcı çizelgesini imzalayan delegeye tanıtma belgesi ile birlikte çalıĢma ve denetleme raporları ve ekleri verilir.

3- Çoğunluk sağlanmıĢsa Genel Kurul, Genel BaĢkan veya bir GYK üyesi tarafından açılır. Gündemin saygı duruĢu ve Ġstiklal MarĢı kısmını baĢlatır.

4- AçılıĢtan sonra Genel Kurul’u yönetmek üzere bir divan baĢkanı, divan baĢkan yardımcısı ve iki yazman üye seçilir.

5- Toplantıyı Divan Kurulu baĢkanı yönetir. Tutanaklar yazmanlarca tutulur ve divan kurulu üyelerince imzalanır.

6- Genel Kurulda yalnız gündemde olan konular görüĢülür. Ancak gündeme geçilmeden önce toplantıda hazır bulunanlardan en az onda birinin yazılı önerisiyle istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

7- Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı olup, hiçbir Ģekilde vekâleten oy kullanılamaz. Kararlar yasalarda belirtilen konularda belirtilen konular hariç, oy çokluğu ile alınır.

B) Tüzükte belirtilen organlara aday gösterilen ya da aday olanlar divan baĢkanlığına yazılı baĢvurur. Her üye ancak bir kurula aday olur. Bu durumu Divan BaĢkanlığı resen denetler.

1- Divan baĢkanlığı baĢvurular için belirli bir süre koyabilir.

2- BaĢvurular tamamlandıktan sonra, adayların kura ile belirlenecek harften baĢlamak üzere alfabetik sıraya göre adları duyuru tahtasına yazılır.

3- Genel kurula katılan üye genel merkez mührü ile mühürlenmiĢ oy pusulasına en çok asıl üyesi kadar isim elle yazarak oyunu genel merkezce mühürlenmiĢ zarfın içine koyarak imza karĢılığı oyunu sandıkta kullanır.

4- Kullanılan oy pusulasında en az seçilecek aday sayısının yarısından bir fazla ve seçilecek aday sayısından daha çok isim yazılan oy pusulaları geçersiz sayılır.

5- Seçimler gizli oy, açık döküm ve açık sayım yöntemiyle yapılır.

6- Seçim için divan kurulu tarafından yeteri kadar sandık kurulu oluĢturulur. Sandık kurulları, açık döküm-sayım yaptıktan sonra, seçim sonucunu bir tutanak ile belirler. Bu tutanağı oy pusulaları ve zarfları içine konulduğu kapalı ve sandık heyetince imzalanmıĢ Ģekilde bir zarf içinde tutanağına iliĢtirir. 10

7- Divan kurulu, sandık sandık olmak üzere birleĢtirilmiĢ oylama sonuçlarını genel kurula hemen duyurur.

8- Seçim sonuçlarına itiraz olması halinde, divan heyetince itiraz sonuçları değerlendirilir ve karara bağlanır. Değerlendirme sonucunda kabul yada ret Ģeklinde gerekçelerini de yazarak kararını verir. Gerekirse yeni bir sayım heyeti kurarak sayımı tekrarlattırabilir.

9- Divan Kurulu Seçim tutanaklarını, diğer tutanakları, kullanılan oyları, zarflar ve tüm belgeler ile birlikte, seçilen en yaĢlı GYK üyesine teslim eder.

C) Seçimsiz genel kurullarda, toplantı gündemi tamamlandıktan sonra Divan Kurulu, Genel Kurulu kapatır. Genel Kurula iliĢkin tutanaklar ve tüm belgeler, divan heyetince imzalanarak GYK baĢkanına ya da görevlendireceği üyeye bir tutanak ile teslim edilir.

D ) Genel Merkez organları asil üyeliklerine seçilen (yedekten asile geçen) Ģube organlarında görev olan üyeler, bu görevlerinden genel kurulun bitiminden (yedekten asile geçiĢten) itibaren 3 gün içinde ayrılmak zorundadırlar. Belirtilen bu süre içerisinde Ģube organlarından ayrılmayan üyeler, seçilmiĢ olduğu genel merkez organındaki görevini kabul etmemiĢ sayılır. Bu üyenin yeri yedek üye ile tamamlatılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKĠLERĠ

MADDE 16. Genel Kurulun görev ve yetkileri Ģunlardır:

a)Gündemdeki konuları görüĢmek, GYK ve Genel Denetleme Kurulu raporlarını görüĢmek ve bu Kurulları aklamak.

b )Gelecek çalıĢma dönemi bütçe taslağını görüĢüp karara bağlamak.

c) Ġtiraz durumunda Yönetim Kurulu kararlarını kesinleĢtirmek,

d)GYK, Genel Denetleme Kurulu' ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini iki yıl için seçmek.

e) Bir sonraki olağan genel kurula dek geçerli olmak üzere, üye giriĢ ve yıllık ödenti tutarlarını belirlemek.

f) Derneğe taĢınmaz mal alınması, gereksinim duyulmayan taĢınmazların satılması, ipotek etme ve ipoteği çözme, bağıĢ yapma için GYKya yetki vermek.

g) Birlik ya da federasyon kurmak, bunlara üye olmak ya da bunların üyeliklerinden ayrılmak, uluslararası çalıĢmalarda bulunmak, yurtdıĢındaki dernek ve kuruluĢlara üye olmak ve bunların üyeliklerinden ayrılma kararı vermek.

h)Tüzük değiĢikliklerini gerçekleĢtirmek,

i)Derneğin feshine ve bu durumda Dernek mallarının nereye bırakılacağına karar vermek.

j) Yasalarda ve Tüzükte Genel Kurulca ele alınması gereken konuları karara bağlamak, ilke kararları almak, açılacak Ģubeleri belirleyerek bu konuda GYKna iĢlemlerin yürütülmesi için yetki vermek.

GENEL YÖNETĠM KURULU VE YÜRÜTME KURULU 11

MADDE 17.GYK yirmi beĢ asıl, yirmi beĢ yedek üyeden oluĢur. Üyeler seçilmelerinden baĢlayarak en geç bir hafta içinde Genel Merkez de en yaĢlı üyenin baĢkanlığında toplanır. Aralarından gizli oy ve oy çokluğu ile Genel BaĢkanı, 2 Genel BaĢkan Yardımcısını, Genel Yazmanı (Sekreter), 3 Genel Yazman Yardımcısını, Genel Saymanı ve Genel Sayman Yardımcısını belirleyerek dokuz kiĢilik Merkez Yürütme Kurulunu oluĢturur. Ayrıca Bilim-DanıĢma Kurulu üyelerini seçerek, sorumlu GYK üyesini belirler.

GYK, en az ayda bir Genel BaĢkanın çağrısıyla toplanarak gündemdeki konuları görüĢür. Karar, katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Üyeliklerden boĢalma durumunda ilk sıradan baĢlayarak yedek üyeler çağrılır. Sağlık raporları ile Genel BaĢkan veya GYK tarafından görevlendirilenlerin dıĢında, özürlü bile olunsa, yıl içinde toplam üç kez toplantıya katılmayan GYK üyelerinin üyelikleri düĢer.

Derneği, GYK adına Genel BaĢkan temsil eder. Tüm yönetim ve yazıĢma iĢleri Genel BaĢkanın imzasıyla ya da Onun vereceği olurla, Genel BaĢkan yardımcıları ya da Genel Yazmanca yapılır. Genel BaĢkan en çok üç kiĢiyi Genel BaĢkan DanıĢmanı olarak görevlendirebilir.

Genel BaĢkan, GYK ya da MYK, bir ġube BaĢkanını ya da bir üyeyi Dernekle ilgili belli iĢlerle görevlendirebilir. Genel BaĢkan, MYK ve Kolların da doğal baĢkanıdır. Dernek çalıĢmaları düzeni ve disiplini konularında gerekli önlemleri alır ve yetkili makamlardan Dernek adına istemde bulunabilir.

GYK, Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyelerinin görev süreleri için yürürlükteki Dernekler Yasası’nın ilgili kuralları temel alınır. Dönem sürelerine bakılmaksızın yeniden seçilebilirler. Genel BaĢkan ve Yürütme Kurulu Üyeleri, GYK üye tam sayısının üçte iki oyuyla görevden alınabilir.

GENEL YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV ve YETKĠLERĠ

MADDE 18.

A. Genel Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri Ģunlardır:

1) Dernek tüzel kiĢiliğini temsil etmek, Derneğin tüm iĢlemlerini yürütmek,

2) Yönetim Kurulu görev dağılımını belirlemek,

3) Komisyonları ve kolları belirlemek.

4) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul’u toplantıya çağırarak Genel Kurul hazırlıklarını tamamlamak, Genel Kurul'a sunulacak çalıĢma yazanaklarıyla gelecek dönem bütçe tasarısını hazırlamak, Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

5) Genel Denetim Kurulu kararlarını uygulamak, Bilim-DanıĢma Kuruluyla Komisyon ve Kolların uygun bulduğu önerilerini yaĢama geçirmek, disiplin soruĢturması açılmasına karar vermek.

6) Derneğin çalıĢmaları hakkında ilke kararları almak, yol ve yöntemlerle yıllık izlenceleri belirlemek, açıklamalarda bulunmak ve bu konularda Genel BaĢkanı ya da Yönetim Kurulu üyelerini yetkili kılmak, iĢbirliği yapılacak, desteklenecek ve karĢı çıkılacak durumları, kiĢi ve kuruluĢları belirlemek, Tüzük değiĢikliği taslakları hazırlamak, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler yürürlüğe koymak, Genelgeler için Genel BaĢkana yetki vermek, 12

7) Dernek içi demokrasiyi geliĢtirmek, dayanıĢma ve disiplini güçlendirmek, çalıĢmaları daha verimli düzeye çıkararak amacı gerçekleĢtirmek için görüĢmelerde bulunmak üzere ġube BaĢkanları ve bölge toplantıları düzenlemek,

8) ġubelerin çalıĢmalarını yetkili Yönetim Kurulu görevlileri ile ya da Dernek üyeleri arasından görevlendireceği uzmanlara denetletmek, ġube Yönetim Kurullarına belli konularda görev vermek, yazılı uyarılara karĢın Tüzüğe ve Yasalara aykırı iĢlem ve davranıĢlarını sürdüren ġube Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin (BaĢkan ve üyeleri birlikte ya da ayrı ayrı) hakkında soruĢturma kararı vermek. Gerektiğinde bu iĢlemlerle ilgili yönetmelikler hazırlamak.

9) Yasaların öngördüğü koĢullara uyarak yurt içinde ve yurt dıĢında baĢka kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak, Ģube açılmasını önermek, Ģubelerin kapatılması ve kaldırılması konusunda Genel Merkez Genel Kuruluna öneri götürmek;

10) Genel Merkez yayın organlarının çıkartılmasına karar vermek,

11)Yasaların öngördüğü yönteme ve Genel Kurul kararlarına uyarak Dernek adına taĢınmaz mal edinmek ve karar verilenleri elden çıkarmak, kullanımını belirlemek, Derneğin mallarını, demirbaĢ eĢyalarını korumak, çalıĢanlara verilecek ücretleri belirlemek, Tüzüğün baĢka organlara vermediği iĢleri gerçekleĢtirmek ve gerekli çalıĢmaları yapmak.

12) Dernek adına her türlü borçlandırıcı tasarruf yetkisi Genel Yönetim Kuruluna’ na aittir. ġube Yönetim Kurulu bu yetkiyi, ancak Genel Yönetim Kurulunun onayını alarak kullanabilir. Aksi takdirde ġubenin yapacağı iĢlemle ilgili Ģube olarak Yönetim Kurulu Üyeleri, yasalar çerçevesinde kiĢisel olarak sorumludurlar.

13) Genel Yönetim Kurulu, yurt içinde uygun gördüğü yerlerde Temsilcilikler açabilir.

14)Yasalara uygun biçimde Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeleri uygulayarak dernek çalıĢmalarını yürütmek.

15) Tüzüğün koyduğu ilkeler doğrultusunda derneğin yönetimini sağlar. YazıĢma ve hesap iĢlemleriyle tüm çalıĢmalar Genel BaĢkanın gözetim ve denetimi altında ilgili birimlerce yapılır. Genel BaĢkan ve Genel Yazman (sekreter)'ın geçici yokluğunda yardımcıları, Genel Sayman'ın geçici yokluğunda yerine Genel Sayman Yardımcısı görev yapar. Genel Yazman(sekreter), Genel BaĢkanla görüĢerek toplantı gündemini hazırlar.

16) Genel Yönetim Kurulu, ayda bir toplanarak salt çoğunlukla karar alır. YazıĢmalardan Genel Yazman (sekreter), hesap iĢlerinden Genel Sayman sorumludur. Genel Sayman, her toplantıda, gelirlerin ve yapılmıĢ giderlerin onayını, yapılacakların olurunu alır.

17 ) Banka Hesapları Genel Yönetim Kurulu kararıyla açılır. Kararda banka adı, Ģubesi, hesap türü ve hesap açmaya yetkili kiĢilerde belirtilir. Banka iĢlemleri birisi Genel Sayman olmak üzere, Genel BaĢkanın, Genel BaĢkanın yokluğunda ise Genel BaĢkan yardımcılarından birisinin veya Genel Yazmanın (sekreter) imzası ile birlikte, çift imza ile yapılır.

18) Genel Kurul’ca yetki verilmiĢ Ģubelerin açılması için gereken yasal iĢlemleri yapmak, Temsilcilik açılmasına iliĢkin baĢvuruları görüĢerek değerlendirmek ve bu konuda karar vermek,

19) Genel Kurul sonuçlarını ve Genel Yönetim Kurulu görev dağılımını yasal süresi içerisinde ilgili yetkili kuruma bildirilir.

20) Derneğin defter ve kayıtlarını tutar ve tutturur. Gelir ve giderlere iliĢkin tüm belgeleri düzenli olarak kayıtlara geçirtir ve korur. Dernek çalıĢanlarının iĢe alınıp iĢine son verilmesini gerçekleĢtirir.

21) Dernek yayınlarını gerçekleĢtirip dağıttırır, toplumsal, bilimsel, sanatsal, kültürel ve spor etkinlikleriyle öbür tüm çalıĢmaları yerine getirir. 13

22) Genel Yönetim Kurulu toplantılarını ülkenin herhangi bir yerinde yapabilirler.

23) Dernek adına Ģubelerden de gelen ödül ve armağan talep ve önerileri hakkında karar vermek. Ödül ve armağanların kimlere, niçin ve nasıl verileceği yönetmelikle ayrıntılı biçimde düzenlenir.

24 )Gerek Medeni Yasa ve gerekse Dernekler Yasası ile kanun tüzük ve yönetmeliklerce Genel Yönetim Kuruluna verilmiĢ tüm görev ve yetkileri kullanır.

GENEL DENETLEME KURULU

MADDE 19.

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluĢur. Genel kurulu izleyen üç gün içinde en yaĢlı üyesinin baĢkanlığında toplanarak baĢkanını, baĢkan yardımcısını ve yazmanını seçer. Kurul, baĢkanın hazırladığı gündemi görüĢmek üzere baĢkanı tarafından en az iki ayda bir ve gerektiği zaman toplantıya çağrılır. Salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alır. Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleĢtirilmesi için sürdürüleceği bildirilen çalıĢma konuları doğrultusunda ve Genel Merkezin akçalı iĢlerini denetleyerek yılda iki kez Genel Yönetim Kuruluna gözlem raporu verir. Genel Kurula sunulacak raporu, GYK ve Ģubeler aracılığıyla katılacak üyelere iletir.

Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda istenilen Ģubenin tüm uygulama, iĢlem kayıt ve hesaplarını da denetler.

Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleĢmesi için sürdüreceği belirtilen çalıĢma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi veya Genel Merkeze, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

GENEL DĠSĠPLĠN KURULU

MADDE 20. Genel Disiplin Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca seçilen 7(yedi) asıl, 7(yedi) yedek üyeden oluĢur. Genel Kurul'un bitiminden baĢlayarak üç gün içinde en yaĢlı üyenin BaĢkanlığında toplanıp BaĢkan'ını, BaĢkan Yardımcısı'nı ve Yazmanını seçer.

Genel Merkez Yönetim Kurulunca hakkında kovuĢturma açılan üye hakkında gerekli soruĢturma, ifade alma, tanık dinleme, kanıtları inceleme iĢlemleri Genel Disiplin Kurulunca yapılır. Ġlgili üyenin yazılı savurmasının alınması Ģarttır. Genel Disiplin Kurulu soruĢturma sonucunda disiplin cezası ya da üyelikten çıkarma Ģeklinde ki görüĢ ve kanaatini de gerekçeleri ile birlikte belirterek dosyayı Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir. 14

Kurul, BaĢkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanıp katılan üyelerin çoğunluğuyla karar alır. Üyeliklerde boĢalma durumunda sıradaki yedek üye üç gün içinde göreve çağrılır. Genel Kurul'a götürülen itirazlarda, itiraz edenden sonra, Disiplin Kurulu adına son konuĢma yapılır.

Genel Disiplin Kurulu, Gerekli gördüğünde olay yerinde incelemeler yaparak tanık anlatımlarına baĢvurabilir. Genel BaĢkanlık, Genel Disiplin Kurulu'nun çalıĢmaları için gerekli olanakları sağlar ve yazıĢmalarının yerine ulaĢmasına öncelik verir.

Disiplin yaptırımlarının türü, hangi eylem için hangi yaptırımın nasıl uygulanacağı, soruĢturma ve savunma konuları ayrıntılı olarak yönetmelikle düzenlenir.

BÖLÜM III

YARDIMCI KURULLAR

MADDE 21.

GYK kararıyla aĢağıdaki Kurullar ve Kollar kurulur.

A. BĠLĠM-DANIġMA KURULU

DeğiĢik bilim alanlarında çalıĢmaları ve yapıtlarıyla tanınmıĢ, birikimleriyle Atatürk ve Atatürkçülük konularında Dernek çalıĢmalarına katkıları olacaklar arasından seçilecek yirmi üyeden oluĢur. Derneğin amacı doğrultusunda yapılacak bilimsel çalıĢmaların ve ilgili etkinliklerin belirlenip yönlendirilmesinde GYK, MYK ve Genel BaĢkanın isteği üzerine ya da kendiliğinden görüĢ bildirir. Kurul, oluĢmasını izleyen bir hafta içinde Genel Merkezde toplanarak BaĢkanını, BaĢkan yardımcısını ve yazmanını seçer.

Bilim-DanıĢma Kurulu, Derneğin kuruluĢ nedenlerini ve amaçlarını gözönünde bulundurarak bu konulardaki çalıĢmalara katkı sağlar, destek olur ve önerileriyle Derneğin etkinliğini artırır. Kurul üyeleri Genel Kurul'a katılıp görüĢ açıklayabilir, ancak oy kullanamazlar. ÇalıĢmalarına, Genel Merkez her tür olanağı sağlar, kararlarını MYK yerine getirir.

B. KÜÇÜK GENEL KURUL

GYKnın belirleyeceği gündem gereği yılda bir kez Küçük Genel Kurul toplanır. Küçük Genel Kurula GYK Üyeleri, Genel Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Bilim-DanıĢma Kurulu Üyeleriyle ġube baĢkanları katılır. Önceki Genel BaĢkanlar ile onursal üyeler Küçük Genel Kurulun doğal üyesidir. Küçük Genel Kurul, baĢkanlık kurulunu (divanını) katılan üyeler arasından kendisi oluĢturur. Aldığı kararlar öneri niteliğindedir.

C. KOLLAR

Dernekler Yasasına uygun olarak Eğitim, Kültür-Sanat, Gençlik, Örgütlenme, Akçalı ĠĢler, Hukuk, Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler, Projeler ve öbür konularda gerektiğinde Kollar kurulur. Örgütlenme ve çalıĢmaları, GYK tarafından hazırlanacak yönerge çerçevesinde yürütülür.

D. TEMSĠLCĠLĠK

GYKnun kararı ile Temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, ġube veya Genel Merkez genel kurullarında temsil edilemezler. Temsilciliğin adresi, görevlendirilen kiĢi veya kiĢilerce on beĢ gün içinde o yerin mülki 15

amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilciler en yakın ġubenin üyesidirler. Konuya iliĢkin düzenleme, GYK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle yapılır.

E. PLATFORM OLUġTURMA

ADD Genel Merkezi, GYKnın alacağı kararla öbür demokratik toplum kuruluĢlarıyla Atatürkçü DüĢünce Sistemini gelecek kuĢaklara aktarmak ve karĢıtlarıyla mücadele etmek için platform oluĢturabilir. OluĢturulan platform çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler konusunda GYKnın görüĢü alınır.

BÖLÜM IV

ġUBELER

MADDE 22.

ġubeler, Genel Kurullarını Genel Merkez Genel Kurulu kuralları içinde yaparlar. ġubeler, Genel Merkez Genel Kurul kararıyla açılabilir. Kapatma yetkisi Genel Merkez Genel Kuruluna aittir. Yurt dıĢında ġube açılması durumunda, Genel Kurul kararından sonra, Dernek ġubesinin açılacağı ülke adresiyle ġube kurucularının adlarının Ankara Valiliğine bildirilmesi gerekir.

a) Dernek ġubesinin açılması istenen yerleĢim yerlerinde oturan yedi kiĢinin baĢvurması üzerine, Genel Yazmanlıkça yararlılık konusunda yapılan incelemenin Genel Yönetim Kurulunda olumlu karĢılanması durumunda, ġube kurulması için Kurucu Kurul oluĢturulur. Kurucu Kurul, Genel Merkezce izlenir ve denetlenir.

b) Kurucu Kurul, kendi arasında BaĢkanını, BaĢkan Yardımcısını, Yazmanını ve Saymanını belirleyerek çalıĢmalarına baĢlar. Altı ay içinde ilk genel kurulunu düzenleyerek ġube organlarının seçimini gerçekleĢtirir.

c) ġube Yönetim Kurulları, üye sayısının beĢ yüzün altında olması durumunda yedi, beĢ yüzden çok olması durumunda dokuz kiĢiden oluĢur. Aynı sayıda yedek de seçilir. ġube yönetim kurulu oluĢtuğunda, uygulanabilir nitelikte bir çalıĢma programını üç ay içinde hazırlayarak Genel Merkezin onayına sunar.

d) Bir üye, ancak bir Ģubeye üye olur. ġube değiĢtirme istemi, ġube yönetim kurulu kararı ile olur ve Genel Sekreterliğe bilgi verilmek suretiyle yürürlüğe girer.

e) ġube genel kurulları, Genel Merkez, Genel Kurulundan en az iki ay önceden bitirilir. ġube genel kurulları, üyeliği kabul edilmiĢ üyelerin katılımıyla yapılır. ġube Genel Kurulunda; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile Genel Kurul Delegeleri seçilir. Seçim sonuçları, Yönetim Kurulunca otuz gün içinde illerde valiliğe, ilçe ve beldelerde kaymakamlığa bildirilir. Bu amaçla, Genel Kurulu izleyen üç gün içinde Yönetim Kurulu, en yaĢlı üyesinin baĢkanlığında toplanarak ġube BaĢkanı, BaĢkan Yardımcısı, Yazman ve Saymanı seçer. ġubeler, yedi kiĢiden oluĢan Bilim-DanıĢma Kurullarıyla, Genel Merkezi örnek alarak Kollar oluĢturabilirler.

f) ġubelerde üç asıl, üç yedek üyeden oluĢan BaĢkan, BaĢkan Yardımcısı, Yazman sanlarıyla çalıĢan Denetleme ve Disiplin Kurulları ayrı ayrı oluĢturulur. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun istemi üzerine, savunmalarını aldıktan sonra üyelere Uyarma ve Kınama cezası verebilir. Üyelikten çıkarma cezasının öngörülmesi durumunda ise, gerekçeli kararı ile birlikte dosyayı, karara bağlanması için Yönetim Kuruluna sunar. 16

Denetleme Kurulu, ġubenin gelir giderleri, bunlarla ilgili defterleri ve üyelik düzeni ile tüm çalıĢmaları konusunda gereken denetlemeyi yaparak ġube Yönetim Kurulu ile ġube Genel Kuruluna rapor sunar.

g) ġube BaĢkanlarıyla Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları üyeleri, dönem sürelerine bakılmaksızın yeniden seçilebilirler.

ġube Organ, Kurul ve Kollarının çalıĢmalarında, Genel Merkez Organ, Kurul ve Kollarının yöntem, koĢul ve düzeni uygulanır.

ġubeler; dört ayda bir yapacakları genel üye toplantısıyla çalıĢmaları, önemli kararları, üyeleri, akçalı durumları hakkında, görevli Genel Yönetim Kurulu Üyesine veya Genel Merkeze rapor sunarlar. ġubeler, Genel Kurul toplantılarını, en az on beĢ gün önceden Genel Merkeze yazıyla bildirirler. Toplantı sonuçlarını da en geç üç gün içinde, tutanak örneği ile aldıkları kararları Genel Merkeze iletirler.

h) ġube Genel Kurullarında; üye sayısına göre; elli üyeye dek bir, yüz üyeye dek iki, iki yüz üyeye dek üç, üç yüz üyeye dek dört, dört yüz üyeye dek beĢ, beĢ yüz üyeye dek altı, sonra gelen her yüz elli üye için bir olmak üzere, Genel Kurul Delegeleri seçilir. ġube BaĢkanları, Genel Kurul Delegelerinin de baĢkanıdır ve doğal delegedir.

ġubelerce seçilen son genel kurul delegeleri, Genel Merkez Genel Kurulu katılanlar (hazirun) listesinde yer alırlar.

ı) ġubelerce çıkarılacak yayınların yasal sorumluları, Genel Merkeze önceden bildirilerek, yazılı onay alınır.

ġubeler, yapacakları yatırım ya da alacakları taĢınmaz mallar konusunda Genel Merkezin olurunu almak zorundadırlar.

i) Genel Merkez Yönetim Kurulu, inceleme ve denetleme sonucu Tüzüğe aykırı tutumları saptanan ġube organlarını oluĢturan üyeleri hakkında disiplin soruĢturması açılması kararı vererek Genel Disiplin Kuruluna gönderir.

GYK, soruĢturma sonunda Ģube organlarını oluĢturan üyeler hakkında Genel Disiplin Kurulundan gelen dosya üzerine kararını vererek, gerekçeli kararını ġubenin Olağanüstü Genel Kuruluna sunar.

Olağanüstü Genel Kurulda yeterli çoğunluk sağlanamaz ve yasal organlar oluĢturulamaz ise Dernekler Yasası kurallarına göre iĢlem yapılarak ġube kapatılır. Mal varlıkları, GYK kararıyla, uygun görülecek bir ġubeye aktarılır.

k) ġubelerin yurt içinde ve yurt dıĢında kuruluĢu, çalıĢmalarının veya Genel Merkezle iliĢkilerinin ayrıntıları, Dernekler Yasası ile Tüzük kuralları gözetilerek GYK tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

l) Özürlü ya da özürsüz yıl içinde toplam on kez veya ardarda özürsüz olarak üç kez ġube Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düĢer.

BÖLÜM V

GENEL KURALLAR

DERNEĞĠN GELĠRLERĠ 17

MADDE 23

Derneğin gelir kaynakları Ģunlardır:

a) Üyelerden alınacak giriĢ ödentisiyle yıllık ödenti,

b) Yayınlarla tüm etkinliklerden sağlanacak gelirler,

c) Mal varlıklarından elde edilen gelirler.

d) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak alınacak ve toplanacak bağıĢlar ve gelirler,

e) Devletten, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kiĢilerinden alınacak yardımlar.

f) Gereksinim dıĢı kalan taĢınır ve taĢınmazların satılmasıyla sağlanacak kaynaklar.

g) Atatürkçü düĢünceye bağlı, bu doğrultuda çalıĢan yurt dıĢı kiĢi, kurum ve kuruluĢlardan sağlanan mal ya da para yardımları ve bağıĢlar.

Yurt dıĢından alınan yardımlar yasal süre içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir ve Dernekler Yasasının 21. maddesine uygun davranılır.

Kaynağı belli olmayan yardımlar kabul edilemez. BağıĢ yapan kiĢi ve kurumların gerçek kimlik bilgileri dikkate alınır. ġubelere gelen yurt dıĢı kaynaklı mal ya da para yardımları, MYKnın onayı ile kabul edilebilir.

DEFTER ve KAYITLAR

MADDE 24

Defter tutma yöntemleri:

Dernekte, iĢletme hesabı ilkesine göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aĢması durumunda, izleyen hesap döneminden baĢlayarak bilanço temeline göre defter tutulur. Bilanço temeline geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarda belirtilen sınırın altına düĢülürse, izleyen yıldan baĢlayarak iĢletme hesabına dönülebilir. Yukarda belirtilen sınıra bağlı kalmaksızın GYK (ġubelerde Yönetim Kurulu) kararı ile bilanço temeline göre defter tutulabilir. Derneğin ticari iĢletmesi açılması durumunda bu ticari iĢletme için, ayrıca Vergi Usul Yasası kurallarına göre defter tutulur. Bilanço temelinde iĢletme hesabına dönülmesi durumunda, kapanıĢ bilançosundaki değerler iĢletme defterine yansıtılır ve iĢletme defterinde izlenemeyen ve yıl içinde hareket gören varlıklar ve kaynaklar ayrıca bir defterde izlenir. Yıl sonunda derneğin etkinliklerini, gelir ve giderlerini gösteren bir bildirim mülki idare amirliğine Nisan ayının sonuna dek verilir.

BÖLÜM VI

SON KURALLAR

TÜZÜK DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve BOġLUKLARI

MADDE 25.

Dernek Tüzüğü, Genel Merkez Genel Kuruluna katılanların üçte ikisinin olumlu oyuyla değiĢtirilir. DeğiĢiklik, kabulden sonra yürürlüğe girer. Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda yürürlükte olan Dernekler Yasası ile Medeni Yasa'nın ilgili kuralları uygulanır. 18

DERNEġĠN FESHĠ VE MAL BIRAKIMI

MADDE 26. Derneğin feshine Genel Kurul'a katılanların üçteikisinin oyuyla karar verilir. Bu durumda malların nereye bırakılacağı da fesih kararında belli edilir.Böyle bir karar alınmıĢsa Derneğin mal varlığı, amaç yönünden en yakın olan kuruluĢa bırakılır.

KURUCULAR

MADDE 27. Atatürkçü DüĢünce Derneği'nin kurucuları üye numarası sırasıyla aĢağıda ad ve soyadları belirtilen kiĢilerdir :

1. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELĠDEDEOğLU

2. Prof. Dr. Nusret FĠġEK

3. Prof. Dr. Hüsnü GÖKSEL

4. Prof. Dr. M. Ragıp SARICA

5. M. Rauf INAN

6. Prof. Dr. Lütfü DURAN

7. Prof. Dr. Muzaffer Baki AKSOY

8. Celil GÜRKAN

9. Prof. Dr. Cahit TALAS

10. Ahmet Hamdi BOYACIOğLU

11. Prof. Dr. Hicri FĠġEK

12. Kâzım YENĠCE

13. Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK

14. Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR

15. Ġhsan TOPALOğLU

16. Sami N. ÖZERDĠM

17. Bedri KORAMAN

18. Prof. Dr. Muammer AKSOY

19. Prof. Dr. Nejat KAYMAZ

20. Prof. Dr. Mustafa ALTINTAġ

21. Doç. Dr .Anıl ÇEÇEN

22. Lerzan AKYOLLU

23. Gürbüz D. TÜFEKÇĠ

24. Hayri BALTA

25. Mustafa COġTUROğLU

26. Jale Candan GÜNAY

27. Dr. Ziya TĠNEL

28. RüĢtü ÖZAL

29. Doç. Dr. Fazıl SAğLAM

30. Nermin ÖZTUġ

31. Sabiha ERĠġ

32. Süheylâ KAYMAZ

33. Mualla GÖKHAN

34. Dr . A. Cengiz BÜKER

35. Prof. Dr . Özer OZANKAYA

36. M. Suphi GÜRSOYTRAK

37. Ârif ÇAVDAR

38. Sacit SOMEL

39. Prof. Dr. S. Çetin ÖZOğLU

40. Ayyuk ERENBERK

41. Tuncay DEMĠRHAN

42. Hüseyin EMRE

43. Selahattin CANBAY

44. Arslan KAYA

45. Fahrettin TELSEREN

46. Hayri OSMANOğLU

47. Hüseyin Avni GÜLER

48. N. Ġlter ERTUğRUL

49. Mehmet ALDAN

50. Süreyya ġEHĠDOğLU

Derneğin Onur Kurucuları ise Ģunladır: Prof. Dr. Fehmi YAVUZ, Prof. Dr. Bahri SAVCI, Prof. Dr. Münci KAPANĠ

KURUCU BAŞKAN VE ONURSAL BAŞKAN

MADDE 28. ÇalıĢmaları ve çabalarıyla ödünsüz, örnek Atatürkçülerden, Atatürk ilkeleri doğrultusunda Türkiye aydınlanmasının bilim savaĢçılarından Prof. Dr. Muammer AKSOY Derneğin Kurucu BaĢkanı; Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Millet Meclisi'nin kuruluĢundan beri, çeĢitli yer ve görevlerde, kimi kez de sıradan bir yurttaĢ olarak, tüm eylem ve yapıtlarıyla Türk Devrimi ve Atatürk Ġlkelerinin her dönemde inançlı savunucusu olan ve yaĢamı boyunca Atatürkçü düĢünceden ödün vermeksizin tüm bilgi ve yeteneğini bir an bile vazgeçmeden Atatürk'ün amaçladığı Türkiye'nin gerçekleĢmesine yönelten Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELĠDEDEOĞLU da Derneğin Onursal BaĢkanıdır. 20

GEヌĠCĠ MADDE

Madde 1.

Derneğin ilgili kurullarınca çıkarılmıĢ olan yönetmelik ve düzenlemeler iki ay içinde yeni tüzüğe uygun duruma getirilir.

NOT :

1. Derneğin kuruluĢu, ilk Tüzüğü'nün onandığının, ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi BaĢkanlığı'nın 30.11.1989 günlü, 06-35-170/320663 sayılı yazılı bildirimiyle gerçekleĢmiĢtir.

2. Tüzük değiĢikliği ilk kez 06.03.1999 günlü olağanüstü Genel Kurulda yapılmıĢtır.

3. Tüzük değiĢikliği ikinci kez 11.06.2000 olağan 6. Genel Kurulda yapılmıĢ olup, ĠçiĢleri Bakanlığının 28.07.2000 günlü Onayı Ankara Ġl Emniyet Müdürlüğünün 08.08.2000 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.02.D(2)06.35.170/2000-14028 sayılı yazıları ile bildirilmiĢtir.

4. Tüzük değiĢikliği üçüncü kez 02.06.2002 olağan 7. Genel Kurulda yapılmıĢ olup, ĠçiĢleri Bakanlığının 28.08.2002 günlü onayı Ankara Ġl Emniyet Müdürlüğünün 28.08.2002 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.04.D.(2).06.-035-170/11182-1369 sayılı yazıları ile bildirilmiĢtir.

5. Tüzük değiĢikliği dördüncü kez 21.03.2004 olağanüstü Genel Kurulda yapılmıĢ olup, Ankara Valiliğinin Ġl Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün 05.05.2004 gün ve 90/800 sayılı onayı Ankara Ġl Emniyet Müdürlüğünün 06.05.2004 günlü, B.05.1.EGM.4.06.00.12.04.D.(2).06.-035-170/04-15545 sayılı yazıları ile bildirilmiĢtir.

6. Tüzük değiĢikliği beĢinci kez 12-13.06.2004 olağan 8. Genel Kurulda yapılmıĢ olup, Ankara Valiliğinin Ġl Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün 02.08.2004 gün ve B054VLK4060100. 06.035.170/1897-2032 sayılı onayı ile bildirilmiĢtir.

7. Tüzük değiĢikliği altıncı kez 13.11.2005 olağanüstü genel kurulda yapılmıĢ olup, Ankara Valiliği Ġl Dernekler Müdürlüğünün Kasım 2006 tarih ve B.05.04VLK.4.06.08.00 06-35-170/06-19381-2998 sayılı onayı ile bildirilmiĢtir.

Tansel ÇÖALAġAN Erdoğan KARAKUġ Kazım ARSLAN

Nazmi ġARVAN Celal AKPINARLI Derya KOCABAY ReĢat DEMĠRCĠ

Cihan SANCAK Aslıhan ÇELEBĠ Elif ÇUHADAR Öner TANIK

Fethi KARADUMAN Muzaffer ERYILMAZ Ümit ZĠLELĠ Sina AKġĠN

Erol SARIAL Nejla ÖZDEMĠR Hüseyin Emre ALTINIġIK Vahit AK

Hülya Ġren ÜRESĠN Mahmut ÇELĠK Saim SEZEN Ümit ÜLGEN

Feyzi ÇOġKUN Salih Bora MUTLU 21

ADD TÜZÜğÜ'NÜ bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.